Hur ska jag gå till väga i församlingsvalet?

Församlingsvalet 2022

Församlingsvalet ordnas i november 2022. Församlingsvalet är lokalt och ordnas med fyra års mellanrum.

Församlingsvalet 2022 kommer att vara viktigt med tanke på kyrkans framtid. De förtroendevalda som väljs kommer att dra upp riktlinjerna för kyrkans framtid. De kommer bland annat att besluta om hurudan framtidens kyrka är, vem som blir vald att leda kyrkan, hur olika tillgångar används, vem som ska få hjälp - var och hur.

I valet väljs förtroendevalda till ungefär 400 församlingar. Det är ungefär 20 000 som kandiderar i valet och ungefär 9000 som blir valda till beslutsfattare.

Målet är att i varje församling få beslutsfattare i olika åldrar, livssituationer och från olika branscher, som alla bidrar med sina egna erfarenheter och synvinklar till församlingen. Församlingsvalet är det enda nationella val där 16-åringar är röstberättigade.

Församlingsvalet ordnas i november 2022 med temat "tror hoppas älskar". I kampanjmaterialet berättar kyrkans informationscentral tillsammans med en reklambyrå om det goda som kyrkan gör genom människor, vad som sporrar människor att göra gott och vad allt man kan påverka genom att rösta eller kandidera.

Mer information om valet finns på här:


Ett eller två val?

Ett val: ifall församlingen är självständig, det vill säga att den inte hör till en samfällighet, har man ett val där man väljer representanter till kyrkofullmäktige.

Två val: ifall församlingen hör till en samfällighet, har man två val. I valet väljs då medlemmar till det gemensamma kyrkofullmäktige, som leder samfälligheten. I det andra valet väljs medlemmar till församlingsrådet som i sin tur leder den egna församlingens verksamhet. Till båda valen har man separata kandidatlistor. Samma person kan vara kandidat i båda valen, eller bara i det ena.

Vad gör en förtroendevald?

I församlingsvalet väljs medlemmarna i kyrkofullmäktige och församlingsrådet som planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet.

De förtroendevalda som blir valda i församlingsvalet är representanter för församlingsborna och medarbetare till församlingens anställda. De är med och bestämmer, påverkar, utvecklar och ger förslag till församlingens verksamhet i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsrådet.

De förtroendevalda:

 • gör församlingsbons röst hörd i beslutsfattandet
 • ser till att församlingen rätt förvaltar resurserna, samt att resurserna riktas rätt
 • försvarar församlingens öppenhet i kommunikation och beslutsfattande
 • fattar beslut angående val av arbetare
 • ställer sitt kunnande till församlingens förfogande
 • ger kyrkan ett ansikte utåt
 • väljer lekmännen till kyrkomötet
 • deltar i väljandet av det egna stiftets biskop

Bekanta dig med församlingens och samfällighetens beslutsfattande.

Datum för valet

Viktiga datum:

 • den egentliga valdage: 20.11.2022
 • dagarna för förhandsröstnin: 8.-12.2022
 • dagen när listorna ska lämnas in, då avslutas kandidatuppställninge: 15.9.2022 senast klockan 16
 • dagarna när man kan fylla i valkompasserna: 27.9.-6.10.2022

Jag vill vara kandidat

1. Gå med i din församlings kandidatlista
Fråga din församlings nuvarande förtroendevalda eller pastorskansliet om kandidatlistorna och sök en lista som passar dig. Klargör valmansföreningens tema och mål, och försäkra dig om att du kan stå bakom dem.2. Grunda en egen valmansförening
Ifall du vill grunda en egen valmansförening, behöver du ha på din lista minst 10 röstberättigade församlingsmedlemmar. Du får alla dokument och instruktioner du behöver från den egna församlingens pastorskansli. Blanketterna kan också skrivas ut på denna hemsida. Så här grundar du en valmansförening:
 • Dokumenten som behövs för att grunda en förening (stiftelseurkunden) kan skrivas ut eller hämtas från pastorskansliet. I samband med detta finns det skäl att kontrollera, ifall det finns några specialarrangemang i den egna församlingen angående kandidatuppställningen, t.ex. fotograferingen.
 • På listan kan det vara en viss mängd kandidater i relation till antalet förtroendevalda. Information om antalet fås vid pastorskansliet.
 • Någon som har skrivit under dokumentet utses till ombud och någon annan till viceombud för föreningen. De får inte vara kandidater för valmansföreningen och inte heller medlemmar i församlingens valnämnd. Andra personer som grundat eller skrivit under listan får vara kandidater.
 • Valmansföreningen definierar temat och målen och ger listan ett namn. Namnet på listan ska berätta för de röstberättigade om bakgrunden till föreningen samt om målen som föreningen har.
 • En och samma person kan endast vara kandidat på en lista.
 • Stiftelseurkunden, ombudets försäkran samt alla kandidaters skriftliga undertecknade samtycken överlämnas till pastorskansliet. Sista inlämningsdagen för dessa dokument publiceras i god tid innan valet.

Vem kan vara kandidat?

Kyrkan behöver just dig! Som förtroendevald har du möjligheter att bestämma i församlingen. Som kandidater behöver vi människor i alla åldrar och som tänker olika, både män och kvinnor.
Du kan bli kandidat ifall du är konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och
 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är medlem i församlingen senast den dag som meddelas som datum för röstlängden (exakta datumet meddelas senare)
 • ger ett skriftligt godkännande till att bli kandidat

Att grunda en valmansförening

I församlingsvalet sätts upp kandidatlistor bestående av flera kandidater. En kandidatlista kan grundas av en valmansförening, som minst 10 röstberättigade församlingsmedlemmar tillhör. Kandidaten kan ej vara anställd av församlingen. Om församlingen tillhör en samfällighet, är det inte möjligt att en anställd eller tjänsteman är kandidat.

Resultatet i valet påverkas av den sammanlagda mängden röster som kandidatlistan fått samt av den enskilda kandidatens röstetal. Resultatet bestäms av det jämförelsetal som kandidaten får. Olika kandidatgrupper får fullmäktigeplatser enligt det sammanlagda antalet röster. Ett motsvarande valsystem används i kommunala och statliga val.

De dokument som behövs för att grunda en valmansförening publiceras här i ett senare skede.